Obchodní podmínky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.velkoobchod-salony.cz.

II. Vymezení pojmů 

Web: webové stránky s internetovým obchodem www.velkoobchod-salony.cz.

Zboží: zboží sloužící zejména k vybavení kosmetických salónů a k zajišťování služeb poskytovaných v kosmetických salónech.

E-shop: internetový obchod umístěný na Webu, umožňující nákup Zboží pro salóny, Spa.

Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí nákup v E-shopu.

Prodávající: provozovatel a majitel E-shopu, který odpovídá za dodávku Zboží či služeb objednaných kupujícím prostřednictvím E-shopu - spol. Simply Beauty s.r.o., se sídlem Heřmánkova 859/5, Ostrava 71300, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn. C 76648 , IČO:07649711, DIČ: CZ07649711, mob. 606557860, email: info@velkoobchod-salony.cz.

 

PRO SPOTŘEBITELE

 Kupující: zákazník E-shopu, který provedl registraci a objednal Zboží. 

Spotřebitel: fyzická osoba starší 18 let, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

 

UPOZORNĚNÍ: POKUD NAKUPUJETE ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ PODNIKÁNÍ NEBO V RÁMCI SAMOSTATNÉHO VÝKONU POVOLÁNÍ (OSVČ), NEJSTE SPOTŘEBITELEM. NEZÁLEŽÍ PŘITOM, ZDA-LI  UVEDETE ČI NEUVEDETE V OBJEDNÁVCE IČO, VYPLÝVÁ-LI ÚČEL PODNIKÁNÍ NAPŘ. Z POVAHY KUPOVANÉHO ZBOŽÍ NEBO Z TEXTU VAŠÍ OBJEDNÁVKY (PŘÍPADNĚ VYPLYNE-LI UŽÍVÁNÍ PRO PODNIKÁNÍ POZDĚJI BĚHEM REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ). NA VÁŠ NÁKUP SE VZTAHUJÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE (ZDE). PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO VYMÁHAT PO KUPUJÍCÍM ŠKODU, KTERÁ MU VZNIKNE V SOUVISLOSTI S NEOPRÁVNĚNÝM UPLATŇOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV, RESP. SPOTŘEBITELSKÝCH VÝHOD (MOŽNOST ODSTOUPENÍ BEZ DŮVODU, DÉLKA ZÁRUKY, RYCHLOST VYŘÍZENÍ REKLAMACE APOD.).

III. Objednávka

1. Při zadávání objednávky si kupující vybere Zboží, počet kusů Zboží, způsob platby a doručení. Doručení objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu na e-mail, ze kterého objednávku obdržel. Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky a rekapitulace objednávky. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.

2. Kupující prohlašuje, že veškeré jeho údaje uvedené v objednávce a registraci jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné. Před odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ Kupující aktivně (zaškrtnutím příslušného pole), stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a bere na vědomí podmínky zpracování osobních údajů. "Prodávající při zadávání objednávky Spotřebitele informuje a umožní mu zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat do objednávky."

3. Kupující bere na vědomí, že nabídka Zboží uvedená na webu nemusí být aktuální a Zboží v nabídce může být nedostupné, případně dostupné a za jiných podmínek. Objednatel si vyhrazuje právo takovou objednávku zrušit. Objedná-li Kupující nedostupné Zboží, informuje ho Prodávající bezodkladně e-mailem o tom, že Zboží není dostupné - v takovém případě je objednávka zrušena bez dalšího. Pokud Prodávající informuje Kupujícího o nové (upravené) nabídce (např. o prodloužení doby dodání, jiném množství), kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Kupující potvrdí Objednateli e-mailem akceptaci (přijetí) upravené nabídky. Pokud Kupující přijetí nové nabídky do 5 pracovních dnů nepotvrdí, nová nabídka se ruší bez dalšího. Byla-li již část nebo celá původní objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet, ze kterého Kupující objednávku uhradil. Obdobným způsobem dle tohoto ustanovení bude postupováno v případě, že nabídka Prodávajícícho v E-shopu obsahuje zjevně nesprávné údaje díky technické či administrativní chybě (z tohoto důvodu je Prodávající oprávněn objednávku rovněž zrušit).

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 

a) na dobírku – v hotovosti nebo platební kartou - zajištěnou smluvním partnerem Prodávajícího v místě určeném Kupujícím v objednávce (za platbu tímto způsobem mohou být účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou  - ve výši uvedené v objednávce), 

b) převodem na účet.

 

2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3. Kupní cena zahrnuje náklady Prodávajícího na balné a náklady spojené s dodáním Zboží v České republice. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dopravou Zboží Prodávajícímu, ve výši uvedené v E-shopu, není-li u jednotlivých položek Zboží určeno, že doprava je zdarma.

4. Prodávající vystaví Kupujícímu ohledně platby přijaté na základě objednávky daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, která je připočtena k ceně. Prodávající nepožaduje zaplacení zálohy předem.

5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. 

V. Uživatelský účet 

1. Na základě registrace může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu a provádět objednávání Zboží.  Prodávající Kupujícího upozorňuje, že registrace na Webu není možná, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o identitě Kupujícího a dovršení věku 18 let. Zjistí-li Prodávající tyto okolnosti dodatečně, je oprávněn vyzvat Kupujícího k nápravě a/nebo jeho registraci zrušit bez dalšího. 

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Přístup je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto Podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu vybavení třetích osob.

VI. Dodání 

1. Prodávající je povinen dodat Zboží:

(i) na místo určené Kupujícím v objednávce,

(ii) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil (je-li taková možnost v nabídce E-shopu).

 

Kupující je povinen Zboží na zvoleném místě převzít. Jedná-li se o osobní odběr na prodejně, je kupující povinen si jej vyzvednout do 7 dní od potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud takto neučiní, prodávající si vyhrazuje nárok na uplatnění skladného, které činí 100 kč/ bez DPH za každý další kalendářní den uskladnění zboží pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak. V případě, že místo dodání Zboží není standardně dostupné pro dopravu Zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou Zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím.

2. V případě doručování tzv. nadměrného zboží bere zákazník na vědomí, že přepravní služba nezajišťuje v rámci dané adresy přesun tohoto zboží od dopravního prostředku ke dveřím zákazníka. Zákazník je povinen si tento přesun zajistit, přičemž odpovídá prodávajícímu a přepravní službě za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

3. Bezprostředně po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží prohlédnout a zjištěné vady, pokud byly zjevně způsobeny dopravcem (resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit), zaznamenat na reklamační protokol dopravce. Pokud dodané Zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

4. Kupující povinen provést prohlídku Zboží ihned po rozbalení. Barva materiálu zboží se může lehce na fotografii lišit - není důvod k odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamace.

5. Pokud Kupující poštovní zásilku se Zbožím nepřevezme, a/nebo neprokáže zletilost (viz. výše), má Prodávající nárok účtovat Kupujícímu náklady spojené s odesláním Zboží (poštovné a balné), a to v obvyklé výši.

6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

VII. Práva z vadného plnění 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že:

(i) má Zboží vlastnosti, které Prodávající či výrobce u Zboží uvedl, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy či propagace Zboží Prodávajícím,

(ii) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, 

(iii) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

(iv) Zboží vyhovuje požadavkům platné legislativy ČR. 

3. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

(i) výměnu za nové Zboží,

(ii) opravu Zboží,

(iii)  přiměřenou slevu z kupní ceny,

(iv) odstoupení od smlouvy,

a to v závislosti na povaze porušení smlouvy - viz. níže.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

(i) pokud má zboží podstatnou vadu,

(ii) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

(iii) při větším počtu vad zboží.

 

5. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

7. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Na tuto má Spotřebitel právo i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. 

9. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, a/nebo pokud Kupující poškození či nefunkčnost Zboží sám způsobil nevhodným zacházením (např. zjevné neprovádění pravidelného čištění, zacházení v rozporu s návodem na použití, hrubé zacházení či poškození pádem apod.). Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

10. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanáct měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. 

11. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

VIII. Vyřízení reklamace 

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. K tomuto může použít formulář dostupný  na Webu (dále jen „reklamační formulář“).

 

2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu v reklamačním formuláři, jaké právo (způsob nápravy) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna této volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

 

3. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy, zvolí způsob vyřízení reklamace Prodávající.

 

4. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí Zboží Prodávajícímu na adresu Simply Beauty s.r.o. – provozovna, adresa: Mojmírovců 571/15, Ostrava - Mariánské hory, 70900. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady na doručení Zboží Prodávajícímu nese Kupující, přičemž má nárok na jejich proplacení v případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána. 

 

5. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které svým stavem nebude odpovídat základním hygienickým principům. Takové Zboží je prodávající oprávněn zaslat zpět Kupujícímu, na jeho náklady.

 

6. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.  Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

8. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si Zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části.

 

10. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

IX. Výhrada vlastnického práva

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do jeho úplného zaplacení Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází jeho převzetím. 

X. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím E-shopu, má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží a/nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

2. V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto Podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na: 

a) adresu provozovny Prodávajícího: Simply Beauty s.r.o. – provozovna, adresa: Mojmírovců 571/15, Ostrava - Mariánské hory, 70900

b) adresu elektronické pošty: info@velkoobchod-salony.cz 

 

3. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Tyto peněžní prostředky mohou být poníženy o dodatečné náklady s odkazem na Kupujícím zvolený způsob dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím.

 

4. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží odešle a má možnost přesvědčit se o jeho stavu. 

5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy Prodávajícím dodáno či předáno. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo opotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. 

6. Od kupní smlouvy o dodávce zboží podle těchto Podmínek, které je z důvodu své povahy přepravováno v hygienicky nezávadném obalu, které kupující - spotřebitel z tohoto obalu vyňal, není možné vrátit (odstoupit od kupní smlouvy dle tohoto článku Podmínek). 

7. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoli pracovních) a počíná běžet následující kalendářní den po převzetí Zboží Spotřebitelem, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den této lhůty.Právo na vrácení zboží se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČO nebo zakoupené zboží slouží k podnikání ( např. kadeřnický mycí box, kadeřnické křeslo a jiné..)

8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

9. Kupující, který stornuje objednávku 2x (odstoupí od kupní smlouvy)  , prodávající nebude povinen při další objednávce kupujícímu zaslat zboží a automaticky ji stornuje.

 

XI. Ochrana osobních údajů 

Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů, dostupných na následujícím internetovém odkazu: https://www.velkoobchod-salony.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@velkoobchod-salony.cz anebo nebo prostřednictvím tel. +420 800 999 990. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na sdělenou elektronickou adresu Kupujícího, příp. kontaktuje Kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla. 

2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně Spotřebitele. 

3. Na dárky v rámci případných prodejních akcí, které jsou Prodávajícím Kupujícímu poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové Zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy České Republiky. 

4. Kupující bere na vědomí, že barevné odstíny Zboží na obrázcích na Webu jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.).

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 

6. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu cenu za skladování Zboží ve výši 100,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den trvání uskladnění Zboží u Prodávajícího (dále jen "Skladné") v případě, že:
a) Kupující z jakýchkoli důvodů nepřevezme Zboží v termínu dohodnutého dodání Zboží. Prodávající má v takovém případě nárok na Skladné počínaje sedmým dnem od uplynutí termínu dohodnutého dodání Zboží, a to až do dne převzetí Zboží Kupujícím.
b) Kupující z jakýchkoli důvodů nepřevezme Zboží po vyřízení reklamace Zboží. Prodávající má v takovém případě nárok na Skladné počínaje sedmým dnem od vyřízení reklamace, a to až do dne převzetí Zboží Kupujícím.

XIII. Řešení sporů 

1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce - bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz (dále jen “ČOI”).

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIV. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s.,
IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,
vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha
1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu
celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost
Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních
podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší
18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je
určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou
Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je
Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady
na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany
Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího
(písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou
objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby
„Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby
“Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace
zboží či služeb.

Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním
košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností
Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky
služby „TWISTO “. 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na Webu v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po svém potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je na vyžádání přístup na Kupujícímu. 

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. "Kupní smlouva je však vždy uzavírána v českém jazyce."

3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu. 

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu. 

6. Veškerá práva k E-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně všech aspektů grafiky, fotek, videí, ochranných známek, loga a jiného obsahu patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat a jinak v rozporu s tímto ustanovením používat webové stránky či jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. m) občanského zákoníku.

8. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn a jsou účinné jejich zveřejněním na Webu.

9. V případě, že smluvní strany uzavřou smlouvu, která se řídí těmito podmínkami, má v případě rozporu přednost znění smlouvy.

10. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele v případě Spotřebitelů a dalšími příslušnými právními předpisy.

11. Přílohu obchodních Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář. 

12. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne uveřejnění na Webu dne 6.5.2023

 

Simply Beauty s.r.o.

 

Přílohy (dostupné v zápatí Webu):

  • Reklamační formulář pro zadání reklamace

 

reklamacni_protokol  

 

  Odstoupení od kupní smlouvy 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO PODNIKATELE

Za podnikatele se považuje každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považován ten, kdoho zastupuje, jeho jménem.

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.velkoobchod-salony.cz.

II. Vymezení pojmů 

Web: webové stránky s internetovým obchodem www.velkoobchod-salony.cz.

Zboží: zboží sloužící zejména k vybavení kosmetických salónů a k zajišťování služeb poskytovaných v kosmetických salónech.

E-shop: internetový obchod umístěný na Webu, umožňující nákup Zboží.

Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí nákup v E-shopu.

Prodávající: provozovatel a majitel E-shopu, který odpovídá za dodávku Zboží či služeb objednaných kupujícím prostřednictvím E-shopu - spol. Simply Beauty s.r.o., se sídlem Heřmánkova 859/5, Ostrava 71300, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn. C 76648 , IČO:07649711, DIČ: CZ07649711, mob. 606557860, email: info@velkoobchod-salony.cz.

Kupující: zákazník E-shopu, který provedl registraci a objednal Zboží.

Podnikatel:  právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.

III. Objednávka

1. Při zadávání objednávky si kupující vybere Zboží, počet kusů Zboží, způsob platby a doručení. Doručení objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu na e-mail, ze kterého objednávku obdržel. Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky a rekapitulace objednávky. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.

2. Kupující prohlašuje, že veškeré jeho údaje uvedené v objednávce a registraci jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné. Před odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ Kupující aktivně (zaškrtnutím příslušného pole), stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a bere na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

3. Kupující bere na vědomí, že nabídka Zboží uvedená na webu nemusí být aktuální a Zboží v nabídce může být nedostupné, případně dostupné a za jiných podmínek. Objednatel si vyhrazuje právo takovou objednávku zrušit. Objedná-li Kupující nedostupné Zboží, informuje ho Prodávající bezodkladně e-mailem o tom, že Zboží není dostupné - v takovém případě je objednávka zrušena bez dalšího. Pokud Prodávající informuje Kupujícího o nové (upravené) nabídce (např. o prodloužení doby dodání, jiném množství), kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Kupující potvrdí Objednateli e-mailem akceptaci (přijetí) upravené nabídky. Pokud Kupující přijetí nové nabídky do 5 pracovních dnů nepotvrdí, nová nabídka se ruší bez dalšího. Byla-li již část nebo celá původní objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet, ze kterého Kupující objednávku uhradil. Obdobným způsobem dle tohoto ustanovení bude postupováno v případě, že nabídka Prodávajícícho v E-shopu obsahuje zjevně nesprávné údaje díky technické či administrativní chybě (z tohoto důvodu je Prodávající oprávněn objednávku rovněž zrušit).

4. Kupující nemá nárok na storno objednávky, nedohodne-li se na něm s Prodávajícím a Prodávající možnost storna nepotvrdí Kupujícímu e-mailem. Kupující nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů (toto právo náleží pouze spotřebitelům). Právo na vrácení zboží se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČO nebo zakoupené zboží slouží k podnikání ( např. kadeřnický mycí box, kadeřnické křeslo a jiné..)

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 

a) na dobírku – v hotovosti nebo platební kartou - zajištěnou smluvním partnerem Prodávajícího v místě určeném Kupujícím v objednávce (za platbu tímto způsobem mohou být účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou  - ve výši uvedené v objednávce), 

b) převodem na účet.

 

2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3. Kupní cena zahrnuje náklady Prodávajícího na balné a náklady spojené s dodáním Zboží v České republice. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dopravou Zboží Prodávajícímu, ve výši uvedené v E-shopu, není-li u jednotlivých položek Zboží určeno, že doprava je zdarma.

4. Prodávající vystaví Kupujícímu ohledně platby přijaté na základě objednávky daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, která je připočtena k ceně. Prodávající nepožaduje zaplacení zálohy předem.

5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. 

V. Uživatelský účet 

1. Na základě registrace může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu a provádět objednávání Zboží.  Prodávající Kupujícího upozorňuje, že registrace na Webu není možná, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o identitě Kupujícího a dovršení věku 18 let. Zjistí-li Prodávající tyto okolnosti dodatečně, je oprávněn vyzvat Kupujícího k nápravě a/nebo jeho registraci zrušit bez dalšího. 

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Přístup je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto Podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu vybavení třetích osob.

VI. Dodání 

1. Prodávající je povinen dodat Zboží:

(i) na místo určené Kupujícím v objednávce,

(ii) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil (je-li taková možnost v nabídce E-shopu).

 

Kupující je povinen Zboží na zvoleném místě převzít. Jedná-li se o osobní odběr na prodejně, je kupující povinen si jej vyzvednout do 7 dní od potvrzení objednávky prodávajícím.Pokud takto neučiní, prodávající si vyhrazuje nárok na uplatnění skladného, které činí 100 kč/ bez DPH za každý další kalendářní den uskladnění zboží pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak.V případě, že místo dodání Zboží není standardně dostupné pro dopravu Zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou Zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím.

2. V případě doručování tzv. nadměrného zboží bere zákazník na vědomí, že přepravní služba nezajišťuje v rámci dané adresy přesun tohoto zboží od dopravního prostředku ke dveřím zákazníka. Zákazník je povinen si tento přesun zajistit, přičemž odpovídá prodávajícímu a přepravní službě za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

3. Bezprostředně po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží prohlédnout a zjištěné vady, pokud byly zjevně způsobeny dopravcem (resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit), zaznamenat na reklamační protokol dopravce. Pokud dodané Zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

4. Kupující povinen provést prohlídku Zboží ihned po rozbalení, v opačném případě ztrácí možnost uplatnit práva z vad. Barva materiálu zboží se může lehce na fotografii lišit - není důvod k odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamace.

5. Pokud Kupující poštovní zásilku se Zbožím nepřevezme, a/nebo neprokáže zletilost (viz. výše), má Prodávající nárok účtovat Kupujícímu náklady spojené s odesláním Zboží (poštovné a balné), a to v obvyklé výši.

6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

VII. Práva z vadného plnění 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že:

(i) má Zboží vlastnosti, které Prodávající či výrobce u Zboží uvedl, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy či propagace Zboží Prodávajícím,

(ii) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, 

(iii) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

(iv) Zboží vyhovuje požadavkům platné legislativy ČR. 

3. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

(i) výměnu za nové Zboží,

(ii) opravu Zboží,

(iii)  přiměřenou slevu z kupní ceny,

(iv) odstoupení od smlouvy,

a to v závislosti na povaze porušení smlouvy - viz. níže.

 

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

(i) pokud má zboží podstatnou vadu,

(ii) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 

5. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

7. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Na tuto má Spotřebitel právo i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. 

8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, a/nebo pokud Kupující poškození či nefunkčnost Zboží sám způsobil nevhodným zacházením (např. zjevné neprovádění pravidelného čištění, zacházení v rozporu s návodem na použití, hrubé zacházení či poškození pádem apod.). Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

9. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží v délce 6 měsíců, není-li písemně dohodnuto jinak.

10. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

VIII. Vyřízení reklamace 

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. K tomuto může použít formulář dostupný  na Webu (dále jen „reklamační formulář“).

 

2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu v reklamačním formuláři, jaké právo (způsob nápravy) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna této volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

 

3. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy, zvolí způsob vyřízení reklamace Prodávající.

 

4. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí Zboží Prodávajícímu na adresu Simply Beauty s.r.o. – provozovna, adresa: Mojmírovců 571/15, Ostrava - Mariánské hory, 70900. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady na doručení Zboží Prodávajícímu nese Kupující, přičemž má nárok na jejich proplacení v případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána. 

 

5. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které svým stavem nebude odpovídat základním hygienickým principům. Takové Zboží je prodávající oprávněn zaslat zpět Kupujícímu, na jeho náklady.

 

6. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.  Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

8. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si Zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části.

 

 

 

IX. Výhrada vlastnického práva

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do jeho úplného zaplacení Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází jeho převzetím. 

 

X. Ochrana osobních údajů 

Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů, dostupných na následujícím internetovém odkazu: https://www.velkoobchod-salony.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně Spotřebitele. 

2. Na dárky v rámci případných prodejních akcí, které jsou Prodávajícím Kupujícímu poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové Zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy České Republiky. 

3. Kupující bere na vědomí, že barevné odstíny Zboží na obrázcích na Webu jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.) a nemůže zboží vrátit nebo reklamovat.

4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu cenu za skladování Zboží ve výši 100,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den trvání uskladnění Zboží u Prodávajícího (dále jen "Skladné") v případě, že:
a) Kupující z jakýchkoli důvodů nepřevezme Zboží v termínu dohodnutého dodání Zboží. Prodávající má v takovém případě nárok na Skladné počínaje sedmým dnem od uplynutí termínu dohodnutého dodání Zboží, a to až do dne převzetí Zboží Kupujícím.
b) Kupující z jakýchkoli důvodů nepřevezme Zboží po vyřízení reklamace Zboží. Prodávající má v takovém případě nárok na Skladné počínaje sedmým dnem od vyřízení reklamace, a to až do dne převzetí Zboží Kupujícím.
 
XII.Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s.,

IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,
vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha
1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu
celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost
Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních
podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší
18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je
určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou
Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je
Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady
na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany
Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího
(písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou
objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby
„Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby
“Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace
zboží či služeb.

Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním
košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností
Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky
služby „TWISTO “.

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na Webu v den uzavření kupní smlouvy. 

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu. 

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu. 

6. Veškerá práva k E-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně všech aspektů grafiky, fotek, videí, ochranných známek, loga a jiného obsahu patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat a jinak v rozporu s tímto ustanovením používat webové stránky či jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn a jsou účinné jejich zveřejněním na Webu.

9. V případě, že smluvní strany uzavřou smlouvu, která se řídí těmito podmínkami, má v případě rozporu přednost znění smlouvy.

10. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele v případě Spotřebitelů a dalšími příslušnými právními předpisy.

11. Přílohu obchodních Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář. 

12. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne uveřejnění na Webu dne 6.5.2023

 

Simply Beauty s.r.o.

 

Přílohy (dostupné v zápatí Webu):

  • Reklamační formulář pro zadání reklamace

reklamacni_protokol 

       

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz. 1 #